PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE A UBYTOVACÍ PORIADOK

         Po dohodnutí rezervácie emailom alebo telefonicky je nutné poslať faxom (+421 55 79 99 089) alebo emailom (recepcia@cityresidence.sk) záväznú objednávku s osobnými a kontaktnými údajmi hosťa. Po potvrdení City Residence platia nasledovné pravidlá pri zrušení objednávky a ubytovací poriadok: Rezerváciu je možné zrušiť bez poplatku najneskôr do 10 tej hodiny v deň príchodu. Ak je rezervácia zrušená po tejto hodine, City Residence má nárok si zaúčtovať 100 % storno poplatku vo výške prvej noci. Hosť sa môže ubytovať od 14:00-23:30 v deň príchodu, po dohode s recepciou je tiež možný neskorí check-in.  V deň odchodu zákazník uvoľní izbu do 10:00 hod. Do toho času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí a neupovedomí Recepciu o svojom neskoršom check-oute vopred, má Hotel City Residence právo účtovať poplatok vo výške 10,-€ za každú zaťatú hodinu.

          Hotel City Residence je striktne nefajčiarsky, v prípade nerešpektovania zákazu fajčenia bude hosťovi účtovaný poplatok vo výške 150,-€. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v apartmáne a ostatných priestoroch Hotela City Residence. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v Hoteli City Residence.

 Hotel City Residence si vyhradzuje právo požiadať hosťa o opustenie priestorov hotela z nasledujúcich dôvodov:

– nerešpektovanie hotelového poriadku

– nedodržiavanie nočného kľudu od 22:00-6:00

– ničenie majetku hotela. Za škody, spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky

-nevhodné správanie